Par KInGS

Projekta nosaukums: Kurzemes Inovāciju granti studentiem (KInGS)

Projekta Nr.: 1.1.1.3/18/A/004

Projekta akronīms: KInGS

Projekta realizēšanas periods: 01.09.2019. – 31.07.2022.

KInGS projekta kopējās izmaksas ir 3’318 318.00 EUR, t.sk. 75% ERAF līdzfinansējums 2’488 738,50 EUR apmērā un piesaistāmais privātais (komersantu) līdzfinansējums 829 579,50 EUR, kā 25% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem’’, jeb KInGS mērķis ir veicināt to, ka jaunieši pēc iespējas agrāk apzinās savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšana, radot inovācijas gan procesu optimizācijā (Studentu Laboratorija), gan jaunu produktu veidošanā (Start-up Skola), lai absolvējot, studenti veidotu maksimāli daudz veiksmes stāstu balstoties uz jau uzkrāto praktisko pieredzi.

KInGS attīstības virzieni:

 1. Virziens “Studentu laboratorija” Pētnieciski ietilpīgs process definētas problēmas risināšanai ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktu, procesu vai pakalpojumu, kur idejas autors ir komersants.
 2. Virziens “Start-up skola” – potenciālā biznesa izveide un/vai attīstība (studentu pirms-inkubators), kur idejas autors ir students.

Inovāciju pieteikums (Granta pieteikums) ir pieteikums finanšu atbalstam vienā no KInGS attīstības virzieniem.

KInGS finanšu atbalsti :

 1. Atbalsts sākotnējās izpētes veikšanai (Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma (TEP) izstrādei), jeb ‘’mazais Grants’’  – pētnieciski ietilpīgs process problēmu noteikšanai un risinājuma izstrādei, vai tirgus izpēte, risku analīze, biznesa plāna izstrāde utt.) – 2596 EUR.
 2. Atbalsts augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai (piemēram, kur rezultātā tiek izveidots prototips) vai praktiskās darbības risinājuma/produkta /prototipa vai pakalpojuma izstrādei, jeb ‘’lielais Grants’’ līdz  – 11’ 127 EUR, saskaņā ar apstiprināto budžetu.

Finanšu (grants) atbalsta šādas aktivitātes:

 • Mobilitātes izmaksas visā Latvijā;
 • Konferenču apmeklēšana, kas palīdzētu inovāciju pieteikuma īstenošanai, Latvijā un ārvalstīs;
 • Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes pieejamās telpas un laboratorijas vai citu nepieciešamo telpu īre idejas īstenošanai;
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo izejmateriālu (nevar būt pamatlīdzeklis) iegāde;
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo iekārtu, programatūru vai licenču noma uz cikla īstenošanas laiku (6 mēneši);
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo ekspertu, mentoru piesaiste.

NB! Papildus piešķirtam finanšu (granta) atbalstam, visa granta realizācijas laikā:

 • Studentiem maksas stipendijas (līdz 200 EUR studentiem un līdz 218 EUR doktorantiem);
 • Komandas darbu vadītājiem maksas atalgojumu par iesaisti komandas darbā.

*Vairāk informācijas par to kā iesniegt savu inovāciju pieteikumu vai piebiedroties kādai citai komandai tu vari uzzināt KInGS mājaslapas (www.inovacijugranti.lv) sadaļā Kā pieteikties